Informacje o projekcie

Tytuł Projektu: 

„Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” o numerze POIS.02.04.00-00-0179/16

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

www.pois.gov.pl

Część działań w projekcie została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Całkowita wartość projektu: 2 614 205,48 zł

UE: 2 221 951,40 zł

LTO: 392 254,08 zł

Czas trwania: 27.04.2016 r. - 30.06.2020 r.

Gatunki objęte projektem: gadożer (Circaetus gallicus), orlik krzykliwy (Clanga pomarina), bielik (Haliaeetus albicilla), bocian czarny (Ciconia nigra), sóweczka (Glaucidium passerinum), głuszec (Tetrao urogallus), gniewosz plamisty (Coronella austriaca).

Zaplanowane działania projektu będą realizowane w obrębie następujących obszarów Natura 2000:

Puszcza Solska, Lasy Janowskie, Uroczyska Puszczy Solskiej.

 

Ideą projektu jest ochrona niezwykłych i rzadkich zwierząt występujących w jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszczy Solskiej. Dotyczy on ochrony i poprawy warunków siedliskowych 6 gatunków rzadkich ptaków (gadożera, orlika krzykliwego, głuszca, bociana czarnego, bielika i sóweczki) oraz jednego z najrzadszych gatunków węży - gniewosza plamistego. Aż 6 z nich to gatunki zagrożone z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Większość z nich ma tu swoje najważniejsze i unikatowe w Polsce ostoje, często jedne z zaledwie kilku w kraju. W przypadku głuszca występuje tu jedna z najważniejszych populacji tego gatunku w Polsce, z najliczniejszym znanym tokowiskiem w kraju. Według najnowszych badań PAN, wyodrębniono tu również oddzielną linię genetyczną gniewosza.

Niestety w ostatnich latach, w stosunku do lat 80-tych i 90-tych, doszło do spadku liczebności ww. gatunków. Główną przyczyną są niekorzystne zmiany środowiskowe, głównie o charakterze antropogenicznym. Obszary te w latach 60-tych i 70-tych poddano silnym melioracjom, w skutek czego doszło do sukcesywnego obniżenia poziomu wód gruntowych. Zmniejszyło to znacznie dostęp do bazy pokarmowej oraz zwiększyło penetracje pierwotnych siedlisk przez człowieka oraz drapieżniki. Jednocześnie, zwłaszcza w ostatnich 20 latach, zintensyfikowano gospodarkę leśną. W efekcie doszło do znacznego zmniejszenia się optymalnych siedlisk zajmowanych dotychczas przez te gatunki. Budowa i remonty znacznej ilości śródleśnych dróg zwiększyły penetracje dotychczas niedostępnych terenów, a także przyczyniły się do wzrostu śmiertelności i niepokojenia (gniewosz, głuszec). Prowadzone od wielu lat coroczne akcje szczepienia lisów przyczyniły się do dużego wzrostu liczebności tych drapieżników. Paradoksalnie wzrost populacji lisów uderzył również w bieliki. Zimą, lisy w poszukiwaniu pokarmu plądrują okoliczne kurniki, co zmusza lokalnych mieszkańców, do walki z lisami poprzez wykładanie zatrutej padliny, której ofiarą padają również bieliki i orły przednie.

Z kolei w wyniku zmian ekonomicznych i socjologicznych, w wielu miejscach Puszczy Solskiej zaprzestano użytkowania rolniczego łąk, co doprowadziło do ich zarastania lub degradacji (osuszanie i zaorywanie na uprawy kukurydzy lub wielkoobszarowe plantacje borówki amerykańskiej). W konsekwencji na przestrzeni ostatnich 20 lat wiele stanowisk orlików krzykliwych zostało opuszczonych, zaś kolejne, w tym gadożera jest silnie zagrożone. Na rzecz hodowli zamkniętej, praktycznie całkowicie zanikł wypas zwierząt gospodarskich na łąkach w obrębie żerowisk ptaków drapieżnych i bociana czarnego.

Dokładne poznanie stanu populacji ww. zwierząt oraz rozpoznanie zagrożeń przyczyni się do ochrony ich unikatowych populacji w Puszczy Solskiej. Zaplanowane działania to de facto tzw. dobre praktyki wypracowane i zrealizowane w latach poprzednich w wielu analogicznych projektach służących tym gatunkom nie tylko w kraju, ale również w Europie.

W realizacji działań ochronnych na tego typu obszarach nie można pomijać ludzi mieszkających i pracujących na co dzień na tym terenie. Człowiek poprzez swą działalność w sposób bardziej lub mniej świadomy ma wpływ na otaczające go środowisko. Z naszych doświadczeń zdobytych w latach poprzednich wynika, że żyjący tu ludzie najczęściej nie zdają sobie sprawy z ponadprzeciętnych walorów przyrodniczych tych terenów. Naszym celem jest zmiana tego stanu rzeczy i stąd podjęcie próby identyfikacji mieszkańców z cenną przyrodą tych terenów poprzez różne działania edukacyjne.

Zaplanowane w projekcie działania dla ww. zwierząt mają swoje uzasadnienie i źródło w wielu opracowaniach powstałych na rzecz ich ochrony. Do najważniejszych należy wymienić projekty planów zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000: Lasy Janowskie, Uroczyska Lasów Janowskich, Puszcza Solska i Uroczyska Puszczy Solskiej; Krajowy Plan Ochrony Krzykliwego.

 

 

Planowany efekt ekologiczny

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie i polepszenie dogodnych warunków bytowych tj. gniazdowych oraz żerowiskowych rzadkich gatunków ptaków (tj. gadożera, orlika krzykliwego, bielika, bociana czarnego, głuszca i sóweczki) oraz gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej .

Zostanie to osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

  1. Poprawa stanu zachowania siedlisk na żerowiskach m.in. gadożerów, orlików krzykliwych, myszołowów, trzmielojadów, błotniaków łąkowych, bocianów czarnych, kszyków. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku wprowadzenia ekstensywnego wypasu ponad 50 koników polskich oraz 8 krów, które zgryzając roślinność na blisko 106 ha, będą odtwarzać zarośnięte siedliska. Ekstensywny wypas pozytywnie wpłynie na poprawę warunków lęgowych ptaków siewkowych, a także znacznie zwiększy zasoby pokarmowe dla ptaków siewkowych i drapieżnych. Na tych terenach zostaną także utworzone dwa oczka wodne, które w kolejnych sezonach zostaną zasiedlone przez płazy, stanowiące ważne ogniwo w łańcuchu pokarmowym ptaków drapieżnych. Zostaną też wybudowane przepusty w liczbie 27 szt., dzięki którym będzie zwiększony poziom uwilgotnienia łąk. Powyższe działania spowodują, że obszary te będą spełniać wymagania siedliskowe i żerowiskowe wielu gatunków ptaków.
  2. Kontrolowanie stanu populacji głuszca i sóweczki poprzez ich stały monitoring. W wyniku badań terenowych zostanie rozpoznany stan lokalnych populacji obu gatunków oraz zostaną zidentyfikowane zagrożenia dla ich przetrwania. Wiedza ta umożliwi zalecenie właściwych działań ochronnych, które będą zaproponowane do uwzględnienia w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Solska oraz Lasy Janowskie. Zadanie to przyczyni się do lepszej ochrony tych gatunków.
  3. Uzupełnienie wiedzy na temat rozmieszczenia stanowisk lęgowych, liczebności i ekologii gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej. Oprócz inwentaryzacji gniewosza plamistego na obszarze realizacji projektu planuje się odtworzenie, zabezpieczenie i powiększenie powierzchni dogodnych siedlisk dla tego gatunku, co potencjalnie może wpłynąć na zwiększenie liczebności jego lokalnych populacji.
  4. Edukacja ekologiczna – zostaną przeprowadzone warsztaty dla pracowników Lasów Państwowych dotyczące identyfikacji i ochrony gniewosza plamistego, a dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczące wybranych gatunków ptaków występujących w Puszczy Solskiej oraz gniewosza plamistego. Zajęcia mają na celu uzupełnienie wiedzy przyrodniczej uczestników szkoleń, co przełoży się na zwiększenie wrażliwości przyrodniczej oraz zmniejszenie negatywnego zjawiska umyślnego zabijania chronionych gatunków zwierząt.
Podaj mail

logo lto 3

© 2017 Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.